Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 1. de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Jose bakery gevestigd aan de Herman Bavinckstraat 164 te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68539134;
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website of op een andere wijze een bestelling plaatst bij Jose bakery;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Jose bakery en de klant;
 4. Product: de taart die en/of een aanverwant product, dat door Jose bakery wordt geleverd;
 5. Consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Jose bakery en de klant.

2.2  Deze algemene voorwaarden wordt bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gesteld door middel van elektronische verzenden of plaatsing op de website en Facebookpagina van Jose bakery, indien deze algemene voorwaarden op de website en of de Facebookpagina van Jose bakery wordt geplaatst, wordt de mogelijkheid tevens gebonden om op verzoek, kosteloos dezelfde voorwaarden toe te zenden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk elektronisch of op een geschikte wijze worden toegezonden.

2.3 De overeenkomst komt onder andere tot stand doordat Jose bakery de opdracht per e-mail heeft bevestigd. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk via de e-mail, WhatsApp bericht, Facebook bericht, of op een andere geschikte wijze zijn overeenkomen. De klant ontvangt een bevestigingsmail met daarin de gemaakte afspraken. Na de ontvangst van de bevestiging wordt de bestelling verwerkt. Indien de klant geen bevestigingsmail heeft ontvangen dient de klant contact op te nemen met Jose bakery, dat kan onder andere via de e-mail, Facebookbericht, WhatsApp of per telefoon.

2.4 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig  in stand.

2.5 Jose bakery behoudt ten allen tijde het recht om een opdracht wegens ziekte, letsel of (zwaarwegende) privé omstandigheden, alsmede bij andere vormen van overmacht, een bestelling te annuleren zonder aansprakelijk te zijn voor enige vorm van schade, die de klant daardoor kan lijden/lijdt.

De gebruiker van deze algemene voorwaarden verwijst naar artikel 11. Indien een opdracht door Jose bakery wordt geannuleerd, vervalt de plicht van de klant om te betalen. Een eventuele ontvangen betaling wordt binnen 48 uur geretourneerd. Houd er rekening mee dat er minimaal 2 werkdagen verschil kan zitten in het overmaken. De klant kan nooit aanspraak maken op een hoger bedrag dan de bedongen prijs.

 

Artikel 3 Assortiment en aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en offertes gedaan door Jose bakery zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van druk- zetfouten en andere mogelijke vormen van fouten, tenzij anders is aangegeven. De offertes van gebruiker zijn geldig gedurende 31 dagen.

3.2 Jose bakery is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailingen, offertes, website, Facebookpagina van Jose bakery of andere vormen van fouten . Jose bakery is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.

3.3 Het assortiment dat onder andere op de website of Facebookpagina van Jose bakery wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1 De vermelde prijzen op onder andere de website, offertes  en/of facturen zijn inclusief btw en exclusief bezorgkosten.

4.2 De prijzen kunnen per taart/product afwijken, afhankelijk van de wensen.

4.3 De prijzen genoemd door Jose bakery, op het moment van bestellen, zijn bindend.

4.4 Prijsverhogingen zijn alleen van toepassing indien de bestelling wordt gewijzigd.

4.5 De bezorgkosten worden duidelijk via onder andere een e-mail of Facebookbericht aan de klant kenbaar gemaakt. Jose bakery rekent een standaard bedrag van € 6,96 voor de heen en terug reis vanaf haar locatie.

 

Artikel 5 Bestellen

5.1 De klant kan 24 uur per dag, 7 dagen per week een bestelling plaatsen via de website, e-mail of Facebookpagina van Jose bakery.

5.2 Door een bestelling te plaatsen via de website, e-mail of Facebookpagina van Jose bakery, gaat de klant een overeenkomst aan met Jose bakery. Bij het plaatsen van een bestelling accepteert de klant automatisch het aanbod op de website en deze algemene voorwaarden die op de website te downloaden zijn en elektronisch worden toegestuurd met de bestel bevestiging. Op verzoek worden deze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.

5.3 De bestelling kan pas geplaatst worden nadat de klant heeft aangegeven dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

5.4 Bij het plaatsen van een bestelling moeten de volgende gegevens worden verstrekt;

– volledige naam en adresgegevens

– telefoonnummer / e-mailadres

Zonder deze gegevens kan de gebruiker de bestelling niet in behandeling nemen.

5.5 Bij het plaatsen van een bestelling dient de klant alle gevraagde gegevens in zijn geheel in te vullen. Alleen daarna kan de bestelling worden verwerkt.

5.6 De bestelling staat pas vast na een bestel bevestiging van Jose bakery via de mail.

 

Artikel 6 Betaling

6.1 Bij het plaatsen van een bestelling, gaat de klant een betalingsverplichting aan met Jose bakery. Na het plaatsen van de bestelling controleert Jose bakery de ingevulde gegevens en stuurt een bestel bevestiging per mail naar de klant.

6.2 Indien er niet wordt voldaan aan de betalingsvoorwaarden, vervalt de bestelling volledig en direct, en wordt de datum vrij gegeven voor andere klanten.

6.3 De klant zijnde een consument kan de via de website, e-mail of Facebookpagina bestelde producten op de volgende wijze betalen:

 1. Volledig bedrag per bank
 2. iDEAL
 3. PayPal
 4. Billink
 5. Klarna

6.4 De klant zijnde een consument kan de betaling vóórtijd of tijdens het ophalen laten plaatsvinden.

6.5 Bij bezorging is de betaling uitsluitend vooraf per bank voldaan of iDEAL, volgens geldende voorwaarden.

6.6 Indien de klant niet binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, is de klant in verzuim en wordt onder andere de toepasselijke wettelijke rente vanaf dat moment verbeurd. Tevens worden alle (proces)rechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Jose bakery gemaakt worden om de vordering van de klant te incasseren, bij de klant in rekening gebracht/verhaald.

6.7 Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke
klanten is Billink tevens gerechtigd herinnering- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

6.8 De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van nietbetaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

 

Artikel 7 Levering

7.1 Levering van de bestelling(en) aan de klant, is alleen aan de orde als dit een afgesproken onderdeel is van de overeenkomst. In alle andere gevallen dienen bestelde producten op het afgesproken tijdstip op het vestigingsadres opgehaald te worden.

7.2 De afgesproken levertijd is slechts indicatief, daar kan de klant geen rechten aan ontlenen.

7.3 De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Blijft de klant hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van de bestelling. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden.

7.4 Indien een besteld product onverhoopt niet geleverd kan worden, dan zal Jose bakery zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant.

7.5 Bij aflevering kan om een handtekening worden gevraagd van de persoon die de bestelling in ontvangst heeft genomen.

7.6 Jose bakery is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook indien een klant meer dan 30 minuten, na de afgesproken tijd om het bestelde product op het vestigingsadres op te halen, het product niet heeft opgehaald.

7.7 De bestelling kan niet naar een postbusadres gestuurd worden.

7.8 De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigd duidelijk via een email of Facebookbericht van Jose bakery aan de klant kenbaar gemaakt.

7.9 Bij het ophalen van de taart is het vervoer voor eigen risico van de klant. Jose bakery zorgt ervoor dat uw bestelling stabiel en goed verpakt (voor zover mogelijk) vervoerbaar is. Jose bakery is dus niet aansprakelijk voor schade tijdens of als gevolg van transport.

 

Artikel 8 Annulering

8.1 De klant kan de bestelling van de taart/cupcakes tot 3 kalenderdagen voor de dag van de levering of afhaling van de bestelling van de taart/cupcakes kosteloos annuleren. De eventuele aanbetaling wordt binnen 48 uur geretourneerd. Indien u korter voortijd annuleert, krijgt de klant 50% van het reeds betaalde bedrag terug. Dit omdat wij klanten zijn misgelopen en waarschijnlijk al zijn begonnen aan de bestelling. Houd er rekening mee dat er minimaal 2 werkdagen verschil kan zitten in het overmaken.

8.2 De klant kan de bestelling van de taarttopper/cupcake prikkers annuleren en retourneren. De verzendkosten zijn voor eigen rekening.

Retouradres cupcake prikkers

Puccinistraat 1, Den Haag

 

Retouradres taarttoppers

Blikkenburg 85, Vlissingen

 

Nadat wij het product retour hebben ontvangen, zullen wij de bestelling annuleren en het bedrag restitueren.

8.2 Annulering dient via de e-mail te geschieden.

 

Artikel 9 Privacy

9.1 Jose bakery zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken. Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om contact met u op te nemen door Jose bakery en voor het uitvoeren van de bestellingen.

9.2 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Jose bakery geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.3 Alle geplaatste onderwerpen, foto’s, logo’s, afbeeldingen en teksten op reclame uitingen, website of Facebookpagina, zijn eigendom van Jose bakery. Deze vallen onder het automatische wettelijke auteursrecht en intellectueel eigendom. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Jose bakery mag de klant geen informatie, foto’s, teksten, logo’s, handelsnamen en afbeeldingen die de klant via de website of Facebookpagina heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

9.4 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst met elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiker voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

9.5 Elk product die Jose bakery maakt, wordt vastgelegd op de foto en mag te allen tijde gebruikt worden. Genoemde producten bij artikel 9.3, zullen niet zonder toestemming worden gebruikt.

Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

9.6 Jose bakery mag een taart niet exact namaken met het oog op auteursrecht van de maker van de taart op het voorbeeld. Ook speelt de gebruikte materialen, merken en ingrediënten hierin mee dat het niet altijd exact kan worden nagemaakt omdat het anders op elkaar werkt. Denk hierbij aan kleuren, structuur, diktes van de 3D decoraties. Stuur meerdere voorbeelden in van wat u mooi vindt, zodat wij elementen uit één van de voorbeelden kunnen pakken.

9.7 De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die u aan Jose bakery verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt
gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan wie de vorderingen
gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:
a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
d) Benaderen van u voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschied binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen aanbieder

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Jose bakery is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst. Voor directe schade is Jose bakery slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijke aantoonbare tekortkoming. Indien Jose bakery aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.2 Jose bakery is niet verantwoordelijk voor de door de klant verkeerd doorgegeven teksten, afbeeldingen, kleuren, afmetingen e.d. Er kan geen aanspraak voor compensatie worden gemaakt op fouten door interpretatie. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen of logo’s correct zijn.

10.3 Omdat alle producten met de hand zijn vervaardigd, kunnen vormen, kleuren en decoraties van de producten afwijken van de producten op de website of Facebookpagina van Jose bakery.

10.4 De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Jose bakery is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

10.5 Een geleverde taart/gebak/ product is beperkt houdbaar. Jose bakery aanvaardt een enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart/gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.

10.6 De klant is zelf verantwoordelijk om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waardoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.

10.7 Jose bakery is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jose bakery is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/pof onvolledige gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.

10.8 Jose bakery kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, of enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

10.9 Jose bakery is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

10.10 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Jose bakery vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Jose bakery kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijn de een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

10.11 Bij het ophalen van de taart is het vervoer voor eigen risico. Jose bakery zorgt ervoor dat uw bestelling stabiel en goed verpakt (voor zover mogelijk) vervoerbaar is. Jose bakery is dus niet aansprakelijk voor schade tijdens of als gevolg van transport.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Jose bakery niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Jose bakery als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 

11.2 Van overmacht aan de zijde van Jose bakery is o.a. sprake indien Jose bakery verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in-en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet-beschikbaarheid van materialen, werkstakingen, blokkades, bedrijfsbezetting onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Jose bakery als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

11.3 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Jose bakery ten gevolge waarvan Jose bakery haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

 

Artikel 12 Herroepingsrecht voor consumenten

12.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

12.2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

12.3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is de klant verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

12.4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

12.5. De klant dient de producten die hij retourneert terug te sturen naar het door Jose bakery te noemen adres.

12.6. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

12.7. Jose bakery zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel, binnen 7 kalenderdagen na de retour aanvraag de reeds betaalde gelden restitueren.

 

Artikel 13. Uitsluiting herroepingsrecht

13.1. Het herroepingsrecht beschreven als in artikel 12 is niet van toepassing indien het product snel kan bederven of verouderen Of bij levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met hygiëne.

 

Artikel 14 Klachten

14.1 Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na levering aan Jose bakery gemeld te worden. Indien de klant de bestelling accepteert terwijl de bestelling beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Jose bakery meldt, dan is Jose bakery niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

14.2 Klachten worden door Jose bakery binnen 2 werkdagen afgehandeld. Indien de afhandeling van de klacht binnen het termijn van 2 werkdagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

14.3 Door Jose bakery als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor de rekening van Jose bakery.

14.4 Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij Jose bakery.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op elke overeenkomst tussen Jose bakery en de klant is Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

15.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

15.3 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Jose bakery worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Jose bakery is gevestigd. De klant zijnde een consument heeft één maand de tijd nadat Jose bakery zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft geroepen om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.